GDPR

Informácie pre obchodných partnerov – spracovanie osobných údajov.

1) Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s uzavretím či uzatváraním obchodnej zmluvy medzi Vami a spoločnosťou GT MARK, s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiel Sro, vložka 34055/T, so sídlom: S. Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica, identifikačné číslo: 47693932, dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov. V rámci tohto spracovania je spoločnosť GT MARK, s.r.o. v postavení správcu.

2) Aké vaše osobné údaje sú spracovávané?

 V rámci uvedeného spracovania dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov predstavovaných najmä identifikačnými, kontaktnými a fakturačnými údajmi, prípadne históriou našej obchodnej spolupráce. Osobné údaje sú teda najmä spracovávané v rozsahu vášho mena, priezviska, emailovej adresy, telefónneho čísla, prípadne identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, informácie o tom, ktorú spoločnosť zastupujete, a podobne.

3) Za akým účelom sú vaše osobné údaje spracúvajú?

Vaše osobné údaje sú spracované za účelom rokovaní a uzatváranie obchodných zmlúv, plnenie povinností a výkonu práv podľa týchto zmlúv, prípadne v rámci udržiavania obchodných vzťahov spoločnosti GT MARK, s.r.o.

4) Na základe akého dôvodu sú vaše osobné údaje spracované?

 Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe niekoľkých zákonných dôvodov. V prvom rade sú vaše osobné údaje spracúvané na základe toho, že toto spracovanie je nevyhnutné na uzatváranie a vykonávanie obchodných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou GT MARK, s.r.o.

Osobné údaje môžu byť tiež spracovávané v súvislosti s plnením povinností spoločnosti GT MARK, s.r.o., napríklad povinností daňových.

Ďalším dôvodom, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov, sú oprávnené záujmy spoločnosti GT MARK, s.r.o. Týmto záujmom je predovšetkým záujem spoločnosti GT MARK, s.r.o. viesť si evidenciu svojich obchodných partnerov na účely prípadného nadviazania ďalšej spolupráce. Na základe tohto dôvodu sa napríklad na vás môže spoločnosť GT MARK, s.r.o. obracať s obchodnými a reklamnými oznámeniami, ktoré sú v priamej súvislosti s už skôr uzavretými zmluvami.

Posledným dôvodom spracovania môže byť Vami poskytnutý súhlas, a to v prípade, že ho spoločnosti GT MARK, s.r.o. udelíte. Na základe tohto súhlasu sú osobné údaje spracované napríklad za účelmi marketingovými a reklamnými, a to aj vtedy, ak tieto nesúvisia s pôvodne uzatvorenou zmluvou.

5) Akým spôsobom k spracovaniu osobných údajov dochádza?

Vaše osobné údaje sú spracovávané ako manuálne, tak automatizovane v rámci informačného systému spoločnosti GT MARK, s.r.o.

6) Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel ich spracovania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazané.

7) Komu sú osobné údaje odovzdávané?

 Vaše osobné údaje sú odovzdávané iba v obmedzenom rozsahu, a to iba v prípade, ak je to potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sa tieto osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje môžu byť poskytované najmä štátnym orgánom, ale tiež napríklad obchodným partnerom vykonávajúcim pre spoločnosť GT MARK, s.r.o. spravovanie účtovnej a daňovej agendy a pod.

8) Ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Avšak poskytnutie niektorých osobných údajov je nevyhnutné pre uvedenie v zmluve alebo na plnenie práv a povinností z uzavretých obchodných zmlúv. Neposkytnutie údajov teda môže viesť k tomu, že nebude možné uzavrieť zmluvu alebo splniť niektoré práva a povinnosti z týchto zmlúv vyplývajúce.

9) Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči spoločnosti GT MARK, s.r.o. určité práva. Medzi tieto práva patrí napríklad:

 1. a) Právo na prístup

Na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sú o vás spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú vaše osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich okrem spoločnosti GT MARK, s.r.o. spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Aj keď by všetky informácie mali byť súčasťou tohto dokumentu, neváhajte sa v prípade nejasností na spoločnosť GT MARK, s.r.o. so žiadosťou o ďalšie informácie obrátiť.

 1. b) Právo na opravu

V prípade, keď zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť GT MARK, s.r.o. spracováva, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, prípadne doplnené.

 1. c) Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné naďalej spracovávať,
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe oprávnených záujmov spoločnosti GT MARK, s.r.o. a je zistené, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo
 • domnievate sa, že spracovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou GT MARK, s.r.o. prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti GT MARK, s.r.o. alebo určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 1. d) právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musí spoločnosť GT MARK, s.r.o. obmedziť, ak:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým je zistené, aké údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred výmazom týchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste v budúcnosti takéto údaje spoločnosti GT MARK, s.r.o. aj tak poskytli),
 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • znesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú sa prešetruje, či je vaše námietka oprávnená, je spoločnosť GT MARK, s.r.o. povinná spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
 1. e) Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od spoločnosti GT MARK, s.r.o. všetky vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré sú spracovávané automatizovane v elektronických databázach.

 1. f) Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu spoločnosti GT MARK, s.r.o. Osobné údaje potom spoločnosť GT MARK, s.r.o. prestane spracovávať, ibaže existujú závažné oprávnené dôvody na to, aby v takomto spracovaní pokračovala.

 1. g) Právo podať sťažnosť

Kedykoľvek sa tiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

10) Uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov

Všetky vaše práva môžete voči nám uplatniť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu info@gtmark.sk

Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je spoločnosť GT MARK, s.r.o. oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení budete samozrejme informovaní.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie – spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ – spoločnosť GT MARK, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiel Sro, vložka 34055/T, so sídlom S. Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica, IČO 47693932.

Účelom spracúvania je posúdenie predpokladov uchádzača na pracovnú pozíciu pri výberových konaniach, a vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie s nasledovným aktívnym oslovovaním s novými pracovnými príležitosťami.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie, pričom udelený súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese info@gtmark.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.  Osobné údaje poskytuje prevádzkovateľovi priamo dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie je uchádzač povinný na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia GT MARK nemôže uchádzača o zamestnanie GT MARK evidovať a komunikovať s ním.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a prípadných iných prílohách, ktoré sú súčasťou životopisu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa odovzdávať osobné údaje uchádzačov ďalšej strane, osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny a nezverejňujú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje tretím stranám v prípade, ak mu túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis napr. pri výkone inšpekcie práce. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie osobných údajov.

Osobné údaje uchádzačov prevádzkovateľ uchováva po dobu uvedenú uchádzačom, najdlhšie však 1 rok alebo do momentu odvolania súhlasu.

Uchádzač má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, prístup k týmto osobných údajov, právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uchádzač uplatňuje svoje práva u prevádzkovateľa elektronicky na adrese info@gtmark.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.